Inženýrská geodézie

Provádíme vytyčování stavebních objektů, dokumentace skutečného provedení staveb, geodetické zaměřování inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, elektrické vedení, plynovody aj.), zaměřování jeřábových drah, měření a výpočty kubatur.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita: Úvaly

Zajímavé produkty jiných firem

Sanace černé skládky (Praha - Veleslavín)

Odpadové hospodářství, sanace a rekultivace, skládky - Geoaktiv s.r.o.

Firma zajišťuje geologické posouzení vybrané lokality pro založení skládky včetně výběru vhodného minerálního těsnění a jeho aplikace na dané lokalitě, posouzení míst starých skládek a zpracování návrhu ne jejich sanaci. Firma provozuje zařízení na využívání odpadů s kapacitou 85 tis. m3 k ukládc...

Logo

Revize skalních svahů nad komunikacemi - Geoaktiv s.r.o.

Provádíme revize skalních svahů nad veřejnými komunikacemi - silnicemi, železnicí, tramvajovými tratěmi, dálnicemi, cestami pro pěší (v případech přirozených skalních stěn, umělých zářezů a odřezů) v místech, která mohou řícením a sesutím potenciálně ohrozit zdraví a životy občanů, popřípadě způsobi...

logo

Podklady pro projekty

Pokud jste již dostavěli a chcete kolaudovat, budete kromě nejrůznějších revizí a potvrzení potřebovat i některé dokumenty od geodeta: potvrzení o vytyčení stavby - Jde o potvrzení vyžadované stavebním zákonem, že stavba byla vytyčena k tomu oprávněnou osobou. Geometrický plán - Potřebujete jej ...

logo

Inženýrská geodezie

Inženýrská geodézie je část geodézie, která se zabývá činnostmi spojenými s výstavbou budov, komunikací a dalších inženýrských staveb. Výstavba jakýchkoliv objektů většího rozsahu je náročná činnost, při které je třeba úzce spolupracovat s geodetem.

Geologické práce v oboru inženýrské a ložiskové geologie

Geologické práce v oboru inženýrské a ložiskové geologie

Geologické práce v oboru inženýrské a ložiskové geologie, přebírka základové spáry, sanace a rekultivace, řízení těžby v povrchových dolech, nakládání s odpady vyjma nebezpečných.

Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie

- Vytyčení staveb - Zaměření podkladové mapy pro objekty - Zaměření inženýrských sítí - Elektrické vedení (dle směrnic E.on) - nadzemní, kabelové, přípojky VN, NN - Voda a kanalizace (dle směrnic SVK Žďársko) - Plyn (dle směrnic RWE) - Dokumentace skutečného provedení staveb Digitální výstu...

GEOLES HRADEC KRÁLOVÉ, geodetické zaměření pozemků a staveb

GEOLES HRADEC KRÁLOVÉ, geodetické zaměření pozemků a staveb

Geodetické práce vám zajistíme rychle, levně a kvalitně. Zakázky zpracuje vždy jen úředně oprávněný zeměměřický inženýr s mnohaletou praxí v oboru.

  • Lokalita: Hradec Králové
Geodetické práce - Dopravní stavby

Geodetické práce - Dopravní stavby

Zajišťujeme kompletní servis pro Vaší stavbu od prvotního zaměření geodetických podkladů, přes vytyčovací práce a kontrolní zaměřování až po skutečné provedení ... Dopravní stavby: - Mapové podklady pro vyhotovení liniové stavby (polohopis, výškopis, řezy, profily) - Základní a podrobné vytyčen...

  • Lokalita: Pardubice II, Polabiny
Inženýrská a stavební geodézie

Inženýrská a stavební geodézie

Kontrolní měření v průběhu výstavby. Dokumentace skutečného provedení stavby.

  • Lokalita: Hradec Králové
Vytyčování vlastnických hranic pozemků

Vytyčování vlastnických hranic pozemků

Nabízíme vytyčování vlastnických hranic pozemků.

  • Lokalita: Česká Lípa
Logo

Služby proutkaře

Proutkař zjšťuje s využitím tradičních postupů, pomůcek nebo pří'strojůı anomálie vzniklé nestejnorodostí vrstev zemního podloží. Hledá toky podzemních vod, vodní zdroje a místa nevhodná pro dlouhodobý pobyt ovlivňující výkonnost člověka a užitkovost zviřat. Po Praze dopravu neúčtujeme.

Čeřiny na ordovických břidlicích v Loděnici u Berouna

Průzkum ložiskově geologický - Geoactiv s.r.o.

Pro těžební organizace zajišťujeme vše od prvních informativních kroků přes průzkum, povolení pro těžbu, deponie, jednání s úřady, dohled nad těžbou, uzavření ložiska a jeho rekultivaci

logo

Vytyčování a zaměřování staveb a pozemků

Vytyčit rodinný dům zní jako snadná věc,ale není tomu tak.Pokud má jednoduchý půdorys, vypadá to jako práce, kterou zvládne každý. Jenže projektant umístí a okótuje stavbu od hranice parcel, které už nemusí být tak úpně jednoznačné. Proto doporučujeme nechat si napřed parcelu vytyčit a předejít tak ...

logo

Práce v oblasti katastru nemovitostí

Geometrický plán je technická listina, která definuje a popíše změnu, kterou chcete realizovat. Změny jsou obecně tři – rozdělení pozemku, vyznačení budovy a vyznačení věcného břemene. Na základě realizovaného geometrického plánu se teprve může sepsat patřičná smlouva (kupní, směnná nebo darovací). ...

GEO VM s.r.o. - geodetické služby

GEO VM s.r.o. - geodetické služby

Vyhotovíme pro Vás geometrické plány, vytyčíme vlastnické hranice, vypracujeme výškopisné podklady pro projekty, zaměříme Vám skutečné provedení staveb včetně inženýrských sítí atd. Měření je zpracováno v digitální podobě s výstupy dle požadavků objednavatele.

Geodetické služby - práce v katastru nemovitostí

Geodetické služby - práce v katastru nemovitostí

Geometrické plány na: - zaměření budov v KN (dokončené stavby ke kolaudaci, rozestavěné stavby pro získání úvěrů, hypotéky apod, přístavby staveb) - rozdělení pozemku - změnu hranic pozemku - vyznačení věcného břemene - vytyčení hranic pozemků

Geodetické práce - Výstavba rodinných domů

Geodetické práce - Výstavba rodinných domů

Výstavba rodinných domů: - Zaměření podkladů pro vyhotovení projektové dokumentace - Výškové a polohové osazení domu - Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení rozestavěné budovy (pro čerpání hypotéky či úvěru) - Skutečné zaměření inženýrských sítí - Kompletace geodetických dokumentů ke kol...

  • Lokalita: Pardubice II, Polabiny
Zaměření plynových přípojek

Zaměření plynových přípojek

Zaměření plynové přípojky a vyhotovení geometrického plánu na věcné břemeno.

  • Cena: 3.500,- Kč
  • Lokalita: Pardubice II, Polabiny
Geodézie v katastru nemovitostí

Geodézie v katastru nemovitostí

Geometrické plány - stavby, rozdělení pozemků, břemena.Vytyčování hranic pozemků.

  • Lokalita: Hradec Králové
Geodetické a geologické práce

Geodetické a geologické práce

Nabízíme provedení veškerých geodetických prací - zhotovení geometrických plánů pro zápis do katastru nemovitostí, vytyčování pozemků a identifikace parcel, mapování, zaměření líniových staveb aj., dále pak provedení prací v oblasti důlního měřictví, veškerých geologických prací - inženýrsko-geologi...

Kontakt

BELZA-GEO s.r.o.

Adresa
Bezručova 540, 250 82 Úvaly
E-mail
email
Web
http://www.belza-geo.cz
Telefon
+420722489175

velká mapa

Kontaktní formulář