Geologické práce

Doporučujeme

Poskytujeme následující geologické práce v oborech inženýrské geologie, hydrogeologie, ložiskové geologie a ochrany životního prostředí: - Inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb - Zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů zájmových území - Vyhledávání lokalit vhodných pro vybudování zdrojů pitné a užitkové vody - Realizace vodních zdrojů (jímací vrty a studny), jejich kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení - Vypracování návrhů pásem ochrany vodních zdrojů - Provedení a vyhodnocení čerpacích zkoušek - Průzkum ložisek nerostných surovin a výpočet jejich zásob - Geologická a hydrogeologická služba při realizaci báňských děl a prací prováděných hornickým způsobem - Návrhy odvodňování ložisek nerostných surovin, včetně sledování a vyhodnocování průběhu odvodnění ložiska - Odvodňování stavebních jam a staveb všeho druhu - Hydrogeologické posudky všeho druhu - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na podzemní zdroje vody - Řešení střetů zájmů mezi ochranou podzemních vod a jinou činností - Zjišťování kontaminace podzemních a povrchových vod, sedimentů a půd - Stanovení způsobů ochrany přírodního prostředí před znečištěním - Návrh a realizace indikačního systému vrtů v okolí znečištění - Vzorkování indikačních vrtů a posuzování z hlediska vlivu na životní prostředí - Mapování geofaktorů životního prostředí - Měření radonu jako podklad pro územní, stavební i kolaudační řízení

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Hodonín

Další produkty dodavatele

Geodetické a geologické práce

Geodetické a geologické práce

Nabízíme provedení veškerých geodetických prací - zhotovení geometrických plánů pro zápis do katastru nemovitostí, vytyčování pozemků a identifikace parcel, mapování, zaměření líniových staveb aj., dále pak provedení prací v oblasti důlního měřictví, veškerých geologických prací - inženýrsko-geologi...

Projekční práce

Nabízíme zpracování projektové dokumentace všech stupňů včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů (geologických, geodetických, vodohospodářských, mapových aj.) pro následující druhy staveb.

Kartografické práce

  • Lokalita : Hodonín
Zeměměřictví

Zeměměřictví

Vypracování geodetických podkladů pro projekční činnost, polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu, vytvoření digitálního modelu terénu (DMT).

Důlní měřictví

Servisní služba hlavního důlního měřiče, připojování a zaměřování důlních děl. Provedení veškerých důlně měřických prací v podzemí i na povrchu.

Geologické práce - Surgeo

  • Lokalita : Hodonín

Reprografické práce

  • Lokalita : Hodonín

Skenování GIS

  • Lokalita : Hodonín

Kontakt

SURGEO, s.r.o.

Adresa
Plucárna 3560, 695 01 Hodonín
E-mail
email
Web
http://www.surgeo.cz
Telefon
+420518333344


Kontaktní formulář